شهادت وسيله اى برای رسیدن به «قرب خدا»

من به خاطر عشق و علاقه اى كه به به مقام والاى انسانيت داشتم و به خاطر وظيفه اى كه خداوند بر دوش تمامى انسانها گذاشته است.

بايد اين راه را مى رفتم و اين راه شهادت بود كه انتخاب كردم و از خداوند مى خواهم مرا در اين راه خالص گرداند من به خاطر رسيدن به خدا و پيمودن اين راه به جبهه آمدم اين را هم بگويم كه شهادت براى من هدف نبود بلكه وسيله اى بود قرب خدا بود