«شهید داود اسدی»؛ به روایت تصویر

شهید داود اسدی/ بیست و سوم آذر 1344، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش اسماعیل و مادرش فاطمه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت.