معرفی شهدای همدانی متولد فصل بهار/ 21 اردیبهشت

سالروز تولدشان بهانه ای شد تا به دل بسپاریم یادشان را و به دیده گذاریم حرف دلشان را. با هم عهد ببندیم که امروز قاصدک های صلواتمان را به پرواز درآوریم تا هدیه ای باشد برای شادی روحشان. شهیدان: کاظم جهانی، کاظم چزانی، کاظم ذوالفقاریان، کاظم فرخی پور، کاظم کهوند، قوام کرمی، قیاسعلی حسین خانی محب، کاظم بهرامی، کاوه فولادگر، کاووس امینی فرد، کاووس نیکخواه، کاظم گل محمدی، کاظم مسلمیان، کاظم یعقوبی و شهیده: کبری اسدی شریف آبادی