زندگینامه شهيد حميد زيرک

من هنگام اعزام بچه هايم زياد توجه اي به آنها نميکردم ولي هنگام اعزام آخر يک احساس عجيب و غريب دلواپسي و تشويق به من دست داده بود