مجموعه کتب «ساقیان حرم» رونمایی می‌شود

کتب «ساقیان حرم» اختصاص دارد به شهدای مدافع حرم که به زودی رونمای می‌شود.